תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

1. אתר “אודלה” (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשות ברשת האינטרנט.

2. . לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  odelajewlery@gmail.com או בפלאפון מס’ 054-913-3254

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

4. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

5. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש/ת”, כהגדרתה להלן, באתר.

6. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין אודלה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצעת פעולה באתר מצהירה כי הנה מודעת להוראת תקנון האתר ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

7. לצורך תקנון זה, “משתמש/ת” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. המשתמש/ת הנה כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטינ/ה, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוק/ה לקבלת אישור מאת צד ג’ כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית (להלן: “קטינ/ה”), הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או אפוטרופוסייך החוקיים ו/או כל צד ג’ כאמור לעיל (להלן: “אפוטרופוס”) בדבר הוראות תקנון זה ולביצוע כל פעולה במסגרת האתר, מכל סוג שהיא. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינ/ה המעוניינ/ת לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינ/ה בכדי שהקטינ/ה תפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינ/ה באתר מהווה הסכמה של הקטינ/ה ו/או אפוטרופסה לאמור בתנאי התקנון.

2. המשתמש/ת הנה בעל/ת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע רכישה כלשהי דרך האתר

8. משתמש/ת אשר ביצע רכישה באתר יקרא בתקנון זה “לקוח/ה”.

 2. תנאים כלליים

1. מובהר כי אודלה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2. אודלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמשת שהתנהגותה אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י אודלה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 3. שירותים המוצעים באתר

3.1 אתר אודלה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

1. גלישה ועיון בתכנים שונים.

2. רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים (להלן: “פריטים”).

3. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מאת המשתמשת אל חבריה ומכריה באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף ו/או תיוג באמצעות רשתות חברתיות.

4. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של אודלה. מובהר כי אודלה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב ו/או התגובה.

5. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים ).

 3.2 מובהר כי אודלה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המוזכרים לעיל יהיו זמינים ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ואודלה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

3.3 המשתמשת מאשרת כי לאודלה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליה להימנע מכל פגיעה במוניטין של אודלה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של אודלה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייבת המשתמשת כי לא תפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין אודלה כאמור.

 4. עסקת רכישה באתר

1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.

2.  לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע’ א’ ו/או ב’, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

4. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

5. מובהר כי התמונות המוצגות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

6. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

7. על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי לחיוב. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל אודלה להשלים את ההזמנה ולשלוח את הפריטים אל הלקוחה (להלן: “ביצוע ההזמנה”).

8. בעת מילוי פרטי הלקוח במהלך הרכישה באתר (בין אם העסקה שולמה או לא), הלקוח מאשר קבלת הודעות דיוור באמצעות SMS/Email ויוכל להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות פניה לבעל האתר דרך המייל או באמצעות קישור ההסרה הנמצא בגוף ההודעה/המייל.

9. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אודלה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה, וזה ייחשב כביטול עסקת הרכישה על ידי אודלה, כמפורט להלן. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אודלה בקשר עם ביטול העסקה, ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור.

 5.אחריות, אבטחה ופרטיות

אודלה  ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על פרטיות המשתמשת ועל סודיות המידע, כמפורט להלן.

1. המידע, דרכי איסופו ושימושו:

1. למשתמשת באתר אודלה ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון' ,תמונה וכדומה) (להלן: “זיהוי משתמשת”) על פי שיקול דעתה ורצונה החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויה, כמפורט לעיל ולהלן, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על אודלה. מובהר למען הסר כל ספק אודלה אינה מחייבת משתמשת אשר אינה מעוניינת להזדהות (היינו, משתמשת החפצה באנונימיות), לעשות שימוש בפעילויות האתר הדורשות את זיהויה. מובהר כי לא כל הפעילויות באתר דורשות את זיהוי המשתמשת.

למען הסר ספק, משתמשת אשר מזדהה באתר ו/או בפני אודלה באופן חד פעמי ו/או בביצוע עסקת רכישה ו/או בהירשמות לניוזלטר ו/או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות האינסטגרם ו/או בכל דרך שהיא, מרגע זה אינה אנונימית כלפי אודלה ועל כן מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אודלה רשאית לאסוף ולהשתמש במידע טכני הנוגע למשתמשת, לרבות כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה.

2. תוכנה אלקטרונית הקרויה “עוגייה” (Cookie), אוספת מידע אודות התנהגותה והעדפותיה האישיות של משתמשת בעת ביקורה באתר האינטרנט (להלן: “עוגייה”). העוגייה נוצרת באמצעות הקשר של דפדפן האינטרנט בין אתר האינטרנט לבין מחשב המשתמשת או טלפון הנייד החכם שלה. טכנולוגיה שכיחה זו נועדה בעיקרה לאפשר חוויית פרסונליזציה (התאמה אישית) למשתמשת באתר;

המידע הנאסף משמש בין היתר להפעלה ולשיפור התכנים והיישומים באתר, התאמת התכנים והפרסומות המוצגים בפני המשתמש באתר להעדפות האישיות, כמפורט להלן, מילוי דרישות המשתמש לביצוע עסקת רכישה, יצירת קשר עם המשתמשת ומתן מענה לפניותיה, הצגת מוצרים ו/או שירותים נוספים שיתכן והמשתמשת תהיה מעוניינת בהם, להודיע למשתמשת על שירותים אחרים שאודלה מציעה, שיפור המוצרים והשירותים שאודלה מציעה או לשימושים סטטיסטיים ואחרים בכדי לענות על צורכיהן והעדפותיהן של המשתמשות של אודלה באתר.

אודלה רשאית לעשות שימוש בעוגיות או בתוכנות אלקטרוניות אחרות לאיסוף מידע כאמור, בכלל זה לפשט ולהקל על המשתמשת בעת ביקורה החוזר באתר על ידי זיהויה ולהציג תוכן איכותי בפניה המפולח במיוחד עבורה, בהתאם להעדפותיה האישיות. מובהר למען הסר כל ספק כי אודלה אינה מחייבת משתמש לאפשר שימוש בעוגיות ובאפשרות המשתמשת להימנע מלאפשר שימוש בעוגיות, בכל עת, על ידי שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט שבו היא עושה שימוש כדי לגלוש לאתר. יחד עם זאת, מובהר כי יתכן שחלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי באם לא תאפשר המשתמשת שימוש בעוגיות.

דרכי איסוף המידע המפורטות לעיל כוללות את השימוש בעוגיות באתר אודלה בלבד ולא כוללות את השימוש בעוגיות ע”י כל צד שלישי.

הרשמה לאתר ואישור קבלת דיוור בסמס ובמייל :

* בהרשמה לאתר המשתמש מאשר קבלת תוכן שיווקי במייל ובסמס .

בכל שלב ניתנת למשתמש האפשרות להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות מנגנון ההסרה שנמצא בכל דיוור ו/או סמס פרסומי .

1. במידה ולא מתאפשר למשתמש להסיר את עצמו מרשימות התפוצה מכל סיבה שהיא – נבקש לצור עמנו קשר טלפוני בהקדם למספר 0549133254 על מנת שנסיר אותך מרשימת התפוצה בהודעה בה רשום "נא להסיר אותי מרשימת התפוצה של אודלה".

2. בקשה להסרה בכל צורה שהיא מרשימת התפוצה של המייל וה sms תבוצע עד 7 ימי עסקים.

6. בעלות על המידע ואבטחתו:

1. אודלה הינה הבעלים הבלעדי במידע שנאסף באתר אודלה. פרטי זיהוי המשתמשת יישמרו במאגר המידע של אודלה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אודלה תהא רשאית להעביר את המידע לצד ג’ אחר שיפעל תחת הנחייתה ואישורה, וזאת אך ורק למטרות ולשימושים המפורטים בתקנון זה בכפוף לדין.

אודלה רשאית להשתמש בפרטי זיהוי המשתמשת, ללא זיהוי שמי של המשתמשת ספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי או אחר והצגתו ו/או מסירתו לצד ג’ כלשהו.

שימוש במידע באופן הנזכר לעיל, לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את המשתמשת בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמשת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

2. אתר אודלה הינו אתר מאובטח. הנתונים אשר הוזנו למערכת על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה באתר וכיוצ”ב, יישארו חסויים ומאובטחים.

3. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות אינם נשמרים כלל במערכות אודלה מאחר ואודלה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

4. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של אודלה להבטיח חסינות מוחלטת מפני תקלות יישומיות למיניהן, חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד ג’ לחדור למידע אשר שמור בידי אודלה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אודלה בקשר לכך. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, אודלה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שנגרם למשתמשת או למי מטעמה, אם מידע כלשהו שמסרה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

5. אודלה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי זיהוי המשתמשת, אלא לצרכי פעולות האתר בלבד, כמפורט בתקנון זה. למרות האמור לעיל, אודלה תהא רשאית להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד ג’ במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באודלה ו/או בצד ג’ כלשהו, המשתמשת עשתה שימוש בשירותי אודלה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי אודלה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד ג’ וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

 7.ביטול עסקת הרכישה על ידי אודלה

1. אודלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיה המלאים של המשתמשת.

3. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

4. המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

5. המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

6. המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באודלה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של  האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;

7. אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמשת לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג’ כלשהו.

8. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות אודלה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

2. בנסיבות כאמור רשאית אודלה לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

3. היה ובוטלה עסקת רכישה על ידי אודלה, אודלה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד ג’, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד ג’ במחיר גבוה יותר.

 

 8.ביטול עסקת הרכישה על ידי הלקוח

במידה והלקוח רוצה לבטל הזמנה שנעשתה הוא יכול לעשות את זה ולקבל החזר כספי מלא כל עוד ההזמנה עוד לא יוצרה או נשלחה.
במידה והלקוח רוצה לבטל הזמנה שנעשתה והחבילה כבר יוצרה או נשלחה הלקוח יצטרך לשלוח את החבילה חזרה לכתובת שתינת לו ולאחר שהחבילה תגיעה ללא פגם הוא יוכל לקבל החזר כספי של 65% (בגלל המורכבות של הכנת המוצר). בשילוח יש לצרף תמונה של הקבלה ומספר המעקב על מנת שנוכל לאמת שהמוצר בדרך לכתובת ולעקוב אחריו.
במידה והמוצר הגיע ללקוח פגום או שחסרים בו חלקים מסוימים על אחריות הלקוח ליצרו איתנו קשר בהקדם האפשרי דרך המייל/ווצאפ כדי שנוכל לעזור לו ולהגיע להסדר.
במידה והלקוח רוצה לבטל הזמנה בגין איחור בזמני השילוח הלקוח יחכה עד חודשיים מיום ההזמנה, במידה והחבילה הגיעה בתקופת החודשיים הוא יישלח את החבילה לכתובת שניתן לו ויקבל החזר כספי מלא. במידה והחבילה לא תגיע בתקופת החודשיים הלקוח יקבל החזר כספי מלא ללא צורך בשליחת החבילה בהגעתה.

 

9.דין ושיפוט

1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

2. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקאות רכישה באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

10. משלוחים

יובהר כי זמני אספקת הפריטים המפורטים ב"משלוחים והחזרות" הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים שונים ועיכובים התלויים בצד ג’ אחר ושאינם תלויים באודלה. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי יכול להיות ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי אודלה לא תהיה אחראית לאיחור במקרים שיפגעו בזמני השילוח למשל "כוח עליון", ועוד מקרים אחרים. 
  כמו כן, יש לציין כי התכשיטים שלנו מיוצרים בחו"ל ולכן גורמים בינלאומיים עשויים להשפיע על זמני השילוח. 
יובהר בנוסף שאודלה לא אחראית לנקודת האיסוף ונקודת האיסוף עלולה להיות לא הכי קרובה לבית הלקוח. בנוסף, לקוח שלא אסף את החבילה מנקודת האיסוף בתוך הזמן המוגדר בתקנון המשלוחים וההחזרות יישא באחריות. לקוח שלא יכול לאסוף את החבילה מנקודת האיסוף בתוך הזמן המוגדל מסיבה זו או אחרת אחראי ליצור קשר עם נקודת האיסוף לשמירת  החבילה. הלקוח יקבל את ההודעה על הגעת החבילה בטלפון/מייל שהוא שם בפרטי ההזמנה במידה ולא קיבל הודעה על הגעת החבילה תוך 21 ימי עסקים על אחריותו המלאה לפנות אלינו. אודלה לא אחראית לשום מצב שבו הלקוח שם מספר שגוי או לא שם לב או לא ראה את הודעת הגעת החבילה - בווצאפ, בהודעת SMS או במייל מכל סיבה שהיא, ולא תישא באחריות התוצאות המשתמעות מכך.
אנחנו מספקים שילוח לנקודת איסוף. כמובן שאנחנו לא מתחייבים לשילוח עד בית הלקוח, במידה והחבילה לא נשלחת עד בית הלקוח בגין חוסר מענה מצד הלקוח, כתובת לא תקינה, כתובת נידחת או כל סיבה שהיא, גם אם הלקוח בחר באופציית שילוח עד הבית, אודלה לא תהייה אחראית על כך. בנוסף, אחריותו המלאה של הלקוח להיות זמין ולענות לשליח בזמן שהוא מתקשר ולשאת בתוצאות במידה ולא היה זמין מכל סיבה שהיא.